Reklamation

Vi lämnar 60 månaders reklamationsrätt mot ursprungsfel och för den svarar vi själva genom vår serviceverkstad eller genom några av våra samarbetspartners runt om i landet.

Reklamationsrätten för din motor gäller i 60 månader. Ansvarig för reklamationsrätten är Båtcompagniet, nedan kallad säljaren. Säljaren ansvarar för fel som föreligger redan vid leveransen, eller som uppkommer under garantitiden.

Säljaren ansvarar dock EJ om han kan göra sannolikt att felet beror på:

 

Om köparen råkar ut för fel skall säljaren informeras omgående, dock senast inom 14 dagar från det att felet upptäckts eller borde upptäckts. Fel som förvärrats p.g.a. köparens bristande information till säljaren omfattas ej av reklamationsrätten. Säljaren bestämmer självständigt den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel. Reparation till följd av reklamation ska ske inom skälig tid från det köparen informerat säljaren. Reparation ska ske utan kostnad för köparen. Skälig reparationstid bestäms bl.a. av hänsyn till köparens behov av motorn, felets art och omfattning, svårigheter att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt motorn till säljarens förfogande. Fel som ej är av väsentlig betydelse och inte påverkar motorns användbarhet, avhjälps i samråd med köparen normalt vid ordinarie servicetillfälle. Frakt av fordonet till säljaren för reparation och service åligger köparen att ombesörja och bekosta.

Exempel på detaljer som ej faller under reklamationsrätten: Tändstift, filter, säkringar, batteri, gummidetaljer, slangar, vajrar, oljor och smörjmedel, solblekning, korrosion, lack och dekalskador p.g.a. bränslespill. Detaljer och delar som täcks av annan försäkring ingår ej i garantin.